Huomioitavaa, alempana käyttö- ja vuokraehdot.

  • Päivävuokraus sisältää 200km ja vuorokausi vuokraus 300km. Yli kahden vuorokauden vuokrauksissa 200km/vuorokausi. Lisäkilometrit ostettavissa etukäteen palvelusta 10€/100km tai jälkikäteen laskutettuna 0,30€/km + laskutuslisä 5€
  • Omavastuu vahinkotapauksissa 1000€ ilman omavastuun alennusta. Omavastuun voi alentaa varauksen yhteydessä. Vain Suomessa.
  • Ajoneuvo luovutetaan täyteen tankattuna ja palautetaan myös täydellä tankilla. 
  • Ajoneuvon palautus tankkaamatta 30€ palvelumaksu ja 3€/tankattu litra. Tankkauspalvelu etukäteen tilattuna 30€/tankkaus + polttoaine toteutuneiden kustannusten mukaan.
  • Ongelma tilanteissa ajoneuvon vuokraus sisältää 24h käytettävissä olevan tiepalvelun esimerkiksi rengasrikon tai teknisen vian sattuessa. 
  • Huomioithan, että ajoneuvon vakuutus ei kata ajoneuvolle itse aiheutettuja vahinkoja!

Tutustu käyttö- ja vuokraehtoihin huolellisesti ennen varausta!

Käsittelemme asiakastietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti.

Huomioithan että meillä on oikeus laskuttaa ylimääräiset palvelut ja muut vahingot jälkikäteen.

VUOKRASOPIMUS KÄYTTÖ JA VUOKRAUSEHTOINEEN

Paalu Partners Oy 3191798-9 (jäljempänä verkkokauppa) vuokraa autoja yksityishenkilöille ja yrityksille Suomeen ja ulkomaille. Pidätämme oikeuden käyttö- ja vuokrausehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Verkkokaupan yhteystiedot:

Sähköposti: asiakaspalvelu@paalurent.fi

Puhelin: 020 730 7810

Postiosoite: Nahkelantie 99, 04300 Tuusula

1) VUOKRAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Vuokraussopimus syntyy vuokraamon ja vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön välillä (jäljempänä vuokraaja). Vuokraajalla tai kuljettajalla tulee olla riittävä ajotaito ja ajokokemus. Vuokralleantaja varaa oikeuden olla luovuttamatta ajoneuvoa mikäli on olemassa näyttöä, että vuokraajan ajotaito ei ole riittävä. Vuokrasopimus voi syntyä myös kun asiakas tekee varauksen sekä maksun verkkopalvelussa.

2) AUTON LUOVUTUS VUOKRAAJALLE

2.1 Vuokranantajan on luovutettava auto vuokraajalle sopimuksen mukaan. Vuokraamon tulee antaa vuokraajan erillisestä pyynnöstä riittävä opastus auton käytöstä.

2.2 Vuokrattava auto on tarkistettu ennen auton luovutusta vuokraamon tai tämän yhteistyökumppanin toimesta. Kuitenkin myös vuokraaja on velvollinen tarkistamaan auton vastaanoton yhteydessä autosta mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Vauriot on kirjattava sopimukseen ennen auton käyttöä.

2.3 Mikäli auton luovutus tapahtuu etähallintajärjestelmää käyttäen ilman, että vuokraamon edustaja on paikalla on vuokraaja velvollinen kuvaamaan ja tarkastamaan auton ennen käyttöönottoa.

2.4 Vuokraaja, maksaja sekä auton tosiasiallinen käyttäjä tulee olla sama henkilö. 

3) AUTON KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA

3.1 Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin omastaan sekä noudatettava ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muista nestemääristä. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

3.2 Vuokraaja sitoutuu vastaamaan ajoneuvosta ja sille aiheutuvista vahingoista vuokrauksen aikana. Vuokraaja saa luovuttaa ajoneuvon omalla vastuullaan toiselle henkilölle. Kuljettajalla tulee olla aina voimassa oleva ajokortti, riittävä ajokokemus ja hänen tulee olla tietoinen tämän sopimuksen sisällöstä.

3.3 Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen on kielletty.

3.4 Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman erillistä kirjallisena annettua maastavientilupaa.

3.5 Tupakointi ja eläinten kuljetus autossa on kielletty.

3.6 Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeussakoista, tietulli- sekä ruuhkamaksuista. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan vuokraaja oikeuttaa vuokraamon antamaan viranomaisille henkilötietonsa tarpeen vaatiessa.

3.7 Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen. Autossa käytettävä polttoaine ilmenee varaussivulla ja polttoainesäiliön kannen merkinnästä. Autossa tulee käyttää vain DIESEL polttoainetta. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai sen käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti. Mikäli vuokraaja palauttaa auton vajaalla tankilla, vuokraamolla on oikeus veloittaa puuttuva polttoaine. Polttoaineen tankkausmaksu on 30€ + 3€/litra.

4) VUOKRAAJAN VASTUUT

4.1 Vuokraaja on velvollinen korvaamaan autoa tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset sekä maksamaan auton korjauksen ajalta seisonta-ajan korvauksena sopimuksen mukaista vuokraa. Vuokraajan vastuu on kuitenkin rajattu vuokrasopimuksessa todettuun omavastuuosuuteen. Omavastuu ei kuitenkaan kata ajoneuvolle itse aiheutettuja vahinkoja. Omavastuu veloitetaan jokaisesta liikenne- ja kaskovahingosta erikseen. Omavastuun voi pienentää erikseen sovittavalla lisämaksulla, vain Suomessa. Omavastuu vahinkotapauksissa 1000€ ilman omavastuun alennusta.

4.2 Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, tupakointi, vauriot verhoiluissa, yli- tai alipaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Korvausvelvollisuus on vuokraajalla myös silloin, kun vahingot ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet, sopimusrikkomuksesta, vuokraajan rikollisesta menettelystä, alkoholin tai muun huumaavan aineen käytöstä tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta. Täysimääräisesti erikseen korvattavia on tuulilasin, valaisimien ja renkaiden vaurioituminen.

4.3 Vuokraaja on velvollinen korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.

4.4 Vuokraaja ei vapaudu korvausvastuusta ellei vuokraamo saa täyttä korvausta mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

4.5 Vuokraaja on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti ajoneuvolle itse aiheutetut vahingot.

4.6 Liikenne vahingosta johtuvan bonusmenetyksen tai muun korotusvaikutuksen kiinteä korvaus 500€ / liikennevahinko

5) MENETTELY VAHINKOTAPAUKSISSA

5.1 Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autoon tulevasta viasta tai sitä kohdanneesta vahingosta.

5.2 Autoa kohdanneesta rikoksesta, kiistanalaisesta liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille.

5.3 Vahinkotilanteessa vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus vuokraamolle.

5.4 Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisesti.

6) VUOKRAN MAKSAMINEN

6.1 Vuokra maksetaan aina etukäteen, ellei toisin ole sovittu.

6.2 Vuokraamolla on oikeus vuokrauksen yhteydessä tehdä vuokraajan maksukortille ennakkovarmennus arvioitua lopullista vuokraa ja mahdollista muuta veloitusta vastaavalle summalle, jolla varmistetaan että maksukorttitilillä on katetta ja että maksukortti on voimassa. Vuokraus maksetaan maksuvälityspalvelun kautta ja sinun tulee tunnistautua vahvasti maksaaksesi varauksen.

6.3 Lisäksi Vuokraamolla on oikeus, silloin kun peruste tähän on olemassa, veloittaa vuokrasopimuksessa yksilöidyltä vuokraajan luottokortilta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi omavastuu, polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidennyksestä johtuvat vuokrat, pysäköintivirhemaksut, rikemaksut, sakot, tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen.

6.4 Sopimuksen allekirjoittanut henkilö (vuokraaja) vastaa viimekädessä vuokrasta sekä siihen mahdollisesti liittyvistä lisämaksuista.

7) VUOKRAAMON VASTUUT

7.1 Autossa on voimassaoleva liikenne- ja kaskovakuutus.

7.2 Vuokraamo vastaa autoon tulleesta teknisestä viasta, joka ei johdu vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta.

7.3 Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, vuokraaja voi vaatia vuokraamolta ensisijaisesti virheen korjaamista tai toissijaisesti kohtuullista hinnanalennusta.

7.4 Mikäli vuokraamo ei kykene luovuttamaan vuokra-autoa vuokraajan käyttöön vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, vuokraajalla on oikeus vuokrasumman täysimääräiseen palautukseen.

8) AUTON PALAUTTAMINEN

8.1 Vuokraajan on palautettava auto kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto avaimineen on palautettu vuokraamoon. Mikäli autoa ei ole näin palautettu eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, vuokraamo ilmoittaa asian poliisille.

8.2 Vuokraajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti jatkaa vuokra-aikaa. Mahdollisesta palautuksen viivästymisestä on viipymättä ilmoitettava vuokraamolle. Vuokraamolla on oikeus periä vuokraajalta vuokrasopimuksessa sovittua myöhästymismaksua palautusviiveen ajalta sekä korvausta viiveestä aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista ilman asiakkaan erillistä suostumusta.

8.3 Auto palautetaan täydellä tankilla, mikäli muusta ei ole sovittu.

8.4 Vuokraamo ei vastaa autoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta. 

8.5 Auton palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä ei velvoita vuokraamoa vuokrahinnan palauttamiseen.

8.6 Mikäli auton palautus tapahtuu etähallintajärjestelmää käyttäen on vuokraaja velvollinen kuvaamaan auton ennen palautusta.

9) SOPIMUKSEN PURKAMINEN

9.1 Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan.

9.2 Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto varastetaan ennen vuokraamista tai autoon tulee käytön estävä vika eikä vuokraamo toimita korvaavaa autoa kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.

10) VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.

11) AJONEUVON PAIKANNUS

Ajoneuvo on varustettu etähallintajärjestelmällä, joka tallentaa jatkuvasti ajoneuvon sijaintitietoja vuokraamolle. Sijaintitietoja voidaan tarkastella tarvittaessa esimerkiksi vahinkotilanteessa tai viranomaisen pyynnöstä. Järjestelmä valvoo myös vuokrauksen ajokilometrien täyttymistä.

12) LEASING YHTIÖN ASETTAMAT RAJOITTEET

– edelleenvuokrasopimus päättyy, mikäli vuokralleantaja ottaa kohteen takaisin hallintaansa.

– edelleenvuokrasopimuksessa ei ole ehtoja, jotka saattavat vaarantaa vuokralleantajan oikeuden vuokrakohteeseen (esim. lunastusoptio)

– vuokralleantaja omistaa vuokrasopimuksen (tai siirronsaajan, jos vuokralleantaja on siirtänyt vuokrasopimuksen)

Mikäli edelleenvuokrasopimuksen kesto poikkeuksellisesti on yli 364 päivää (=12kk tai enemmän), tulee vuokralleottajan informoida edelleenvuokrasopimuksesta ja vuokrakohteen sijaintipaikasta vuokralleantajaa kirjallisesti etukäteen, sekä toimittaa vuokralleantajalle sen mahdollisesti pyytämät tiedot edelleenvuokraajasta (mukaan lukien mahdolliset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaiset asiakkaan tuntemisvelvoitteet). Vuokralleantajalla on oikeus kieltää vuokralleottajaa edelleenvuokraamasta kohdetta, jos vuokralleottaja ei toimita yllä mainittuja tietoja tai jos vuokralleantaja kokonaisarvion perusteella muuten katsoo, ettei lupaa voida myöntää.

13) ULKOMAITA KOSKEVAT RAJOITTEET JA EHDOT

13.1 Ulkomaita koskevat rajoitteet ja ehdot pääpiirteittäin on listattu vuokrasopimuksessa, valtakirjassa sekä vakuutuskortissa (Green Card).

13.2 Ajoneuvon omavastuu ulkomailla on kaikissa vahinkotapauksissa vähintään 2000 €, koskien kolaritilanteita, luonnonilmiöitä tai ilkivaltaa.

13.3 Vakuutus on voimassa Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa vihreän kortin (Green Card) sopimusmaissa lukuun ottamatta Irania, Tunisiaa ja Marokkoa. Venäjällä ja Valko-Venäjällä vakuutuksen voimassaolo edellyttää Vihreä kortin voimassaoloa näissä maissa.

13.4 Pohjoismaiden ulkopuolella vakuutuksen voimassaoloalueella tapahtuneissa varkausvahingoissa omavastuu on varkausvakuutuksen kaksinkertainen omavastuu (2000€). Jos vakuutustapahtuma on sattunut Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa tai Moldovassa, omavastuu on henkilöautoilla (ei koske matkailuautoa) ja moottoripyörillä 20 % vahingon määrästä, kuitenkin aina vähintään 1000 euroa.

13.5 Ajoneuvon tulee sijaita koko vuokrausajan alueella jossa vakuutus sekä valtakirja on voimassa.

14) MAKSUPALVELUN EHDOT

14.1 Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Visma Payments Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Visma Payments Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.vismapay.fi/

14.2 Maksutavat

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Alisa Lasku ja Alisa Yrityslasku.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

OP Lasku – Joustava tapa maksaa verkko-ostokset. Kaikkien pankkien asiakkaille. OP Laskulla voit tehdä enintään 5 000 euron suuruisia ostoksia ja maksaa ne korottomasti pois 45 vuorokauden sisällä. Halutessasi voit pilkkoa laskun useampaan maksuerään. Ostoksesi näkyvät yhdessä paikassa, joten pysyt helposti perillä rahan käytöstä. Luottorajan avulla pidät kulutuksen haluamissasi rajoissa. Saat laskut kätevästi sähköpostiisi. Verkkopalvelussamme näet tietoja OP Laskun käytöstäsi ja tekemiesi ostosten summan. Voit käyttää OP Laskua, jos olet maksukykyinen yli 20-vuotias, ja sinulla on suomalaisen pankin verkkotunnukset. Lisätietoja OP Laskuun liittyen löydät osoitteesta: https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/paivittaiset/maksaminen/op-lasku

Alisa Lasku on joustava ja turvallinen maksutapa. Maksutapa sopii kaikille yli 20-vuotiaille kuluttajille kaiken tyyppisiin ostoksiin. Halutessasi voit jakaa laskun pienempiin osiin ja maksaa takaisin jopa 60 erässä. Lisätietoja Alisa Laskuun liittyen löydät osoitteesta: https://www.alisapankki.fi/

Alisa Yrityslasku on joustava ja turvallinen maksutapa yrityksille. Maksutapa sopii kaikille suomalaisille yrityksille yhtiömuodosta riippumatta. Ostajan osto-oikeus varmennetaan kokonaan digitaalisesti ja ostotapahtuma vie vain muutaman minuutin. Yritys voi itse valita sopivan maksuajan kolmesta eri vaihtoehdosta: 14 päivää, 30 päivää tai 60 päivää. Lisätietoja Alisa Yrityslaskuun liittyen löydät osoitteesta: https://www.alisapankki.fi/

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Payments Oy (Y-tunnus 2486559-4)

Sähköposti: helpdesk@vismapay.com

Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 9-16)

Postiosoite: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta

Jos ehdoista tai vuokraamisesta herää kysyttävää olethan yhteydessä asiakaspalveluumme 020 730 7810 tai s-postitse asiakaspalvelu@paalurent.fi

 

Ehdot päivitetty 10.3.2024 lisätty verkkokaupan yhteystiedot ja kohta 14) maksupalvelun ehdot.